Daemen Advocatuur & Mediation zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het om wat voor reden dan ook toch voorkomen dat u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de declaratie, dan is het goed om te weten dat Daemen Advocatuur & Mediation aangesloten is bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Deze geschillencommissie valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. In geval van een klacht dient u deze altijd eerst kenbaar te maken aan Mr. Isabelle Daemen zelf. Zij zal trachten in overleg met u tot een oplossing van het gerezen probleem te komen. Deze oplossing wordt schriftelijk aan u bevestigd.

Mocht dit overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u vervolgens binnen 12 maanden een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan ook indien niet binnen 4 weken nadat u uw ongenoegen heeft geuit door Daemen Advocatuur & Mediation op de klacht wordt gereageerd. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de geschillencommissie wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot dit bedrag, waarbij u dus schriftelijk afstand doet van het meerdere. Daemen Advocatuur & Mediation kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit is op te vragen bij de Secretaris Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag, telefoonnr. 070-3105310 (postbus 90600, 2509 LP Den Haag).