Versie december 2021
Download in .pdf formaat

Toepasselijkheid en opdracht

1. Daemen Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak van mr. I.J.L. (Isabelle) Daemen-Demarteau.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (in de ruimste zin) die aan Daemen Advocatuur & Mediation worden verstrekt, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en aanvullende opdracht.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Daemen Advocatuur & Mediation. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

5. Niet alleen Daemen Advocatuur & Mediation, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Declaratie

6. De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van Daemen Advocatuur & Mediation, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van Daemen Advocatuur & Mediation uitgedrukte bedragen.

8. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan Daemen Advocatuur & Mediation het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

9. Daemen Advocatuur & Mediation verricht haar werkzaamheden op basis van een uurtarief van € 185,00, inclusief kantoorkosten, exclusief 21% BTW, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Daemen Advocatuur & Mediation kan het uurtarief jaarlijks (per 1 januari van het desbetreffende jaar) wijzigen.

10. Verrichtte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

11. Daemen Advocatuur & Mediation is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

12. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage, die op grond van artikel 4 Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 2000 aan de opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht.

13. Verschotten (waaronder, doch niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels) vallen niet onder voornoemd uurtarief en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Betalingstermijn

14. Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder enig beroep op korting en/of compensatie. Indien deze betaaltermijn wordt overschreden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd.

15. Indien Daemen Advocatuur & Mediation in verband met voornoemd verzuim incassomaatregelen treft, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met deze maatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 115,00. De door de opdrachtgever aan Daemen Advocatuur & Mediation verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.

16. Daemen Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger zijn dan voornoemd.

17. Daemen Advocatuur & Mediation is in geval van verzuim aan de zijde van de opdrachtgever gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten. Daemen Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor de (eventuele) schade die hierdoor is en zal ontstaan. Al hetgeen de opdrachtgever aan Daemen Advocatuur & Mediation uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, is dan direct opeisbaar. Ook is Daemen Advocatuur & Mediation gerechtigd, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Daemen Advocatuur & Mediation aanleiding geeft, van de opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Daemen Advocatuur & Mediation te bepalen vorm.

18. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Daemen Advocatuur & Mediation kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

Aansprakelijkheid

19. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Daemen Advocatuur & Mediation gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Daemen Advocatuur & Mediation onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Daemen Advocatuur & Mediation aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Daemen Advocatuur & Mediation gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Daemen Advocatuur & Mediation onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering onder de beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Daemen Advocatuur & Mediation jegens de opdrachtgever beperkt tot het door haar in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 15.000,00 en jegens derden beperkt tot € 2.000,00.

20. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Daemen Advocatuur & Mediation gegeven opdrachten de bevoegdheid van Daemen Advocatuur & Mediation in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Daemen Advocatuur & Mediation voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

21. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Daemen Advocatuur & Mediation vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever en of derden bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Klachten en geschillen

22. Op iedere opdracht aan Daemen Advocatuur & Mediation en/of de hieraan verbonden medewerkers is haar kantoorklachtenregeling van toepassing, welke te vinden is op haar website.

Overige

23. De opdrachtgever is gehouden alle relevante gegevens en bescheiden, welke Daemen Advocatuur & Mediation overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.
24. Daemen Advocatuur & Mediation bepaalt op welke wijze de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de geldende Gedragsregels voor Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
25. Na beëindiging van de opdracht zal Daemen Advocatuur & Mediation overgaan tot archivering van het dossier. Het dossier zal gedurende een periode van (ten minste) zeven jaren in het archief worden bewaard. Na het verstrijken van deze periode kan het dossier worden vernietigd, zonder nadere kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever.

26. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Daemen Advocatuur & Mediation en/of de hieraan verbonden medewerkers is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Versiedecember 2021
Download in .pdf formaat