Download in .pdf formaat

 1. Daemen Advocatuur & Mediation verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook worden de gegevens beveiligd en zorgvuldig behandeld. In deze privacyverklaring lees u hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.
 2. Daemen Advocatuur & Mediation verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, e-mail, telefoon, WhatsApp, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Daemen Advocatuur & Mediation persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.
 3. Daemen Advocatuur & Mediation verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Daemen Advocatuur & Mediation niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren.
 4. Uw persoonsgegevens worden onder meer voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • Juridische dienstverlening;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving;
 • De behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld identificatie in het kader van de Wwft of nakoming van de Advocatenwet;
 • Het onderhouden van contact.
 1. Daemen Advocatuur & Mediation verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Advocatenwet. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt wanneer daarvoor gerechtvaardigde belangen zijn, zoals:
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • de verbetering van de dienstverlening;
 • de bescherming van financiële belangen, waaronder de financiële belangen van Daemen Advocatuur & Mediation en beveiliging en beheer van ICT-systemen.
 1. Daemen Advocatuur & Mediation zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of tenzij Daemen Advocatuur & Mediation op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Daemen Advocatuur & Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst. Te denken valt aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Alle personen waaraan uw persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, hebben de verplichting de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en waarborgen.
 2. Persoonsgegevens worden beheerd in een Cloudomgeving op Nederlands grondgebied. Met de Cloud Computing-dienst (Kleos) is een rechtsgeldige verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de benodigde waarborgen zijn opgenomen ter garandering van de privacy van de persoonsgegevens. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
 3. Daemen Advocatuur & Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 4. De website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Daemen Advocatuur & Mediation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
 5. De sociale media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale media netwerken zoals bijv. LinkedIn en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van deze netwerken om te zien hoe deze met uw persoonsgegevens omgaan.
 6. Daemen Advocatuur & Mediation zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Daemen Advocatuur & Mediation zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht.
 7. Daemen Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd.
 8. Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@daemenam.nl. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is op 7 december 2021 vastgesteld.

Download in .pdf formaat